Opis wagi

Przykładowa waga kolejowa

Elektroniczne wagi kolejowe oferujemy w kilku wariantach wykonania wynikających z warunków gruntowych, układu towarowego i potrzeb przyszłego użytkownika (w tym również wagi do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Wagi montowane są w  fundamencie (głębokość do 1,2 m) wylewanym na mokro w miejscu posadowienia. Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione betonem z zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym.

W zależności od długości ważonych wagonów, waga może być budowana jako 1, 2 i 3 pomostowa  (długości pomostów od 4.5 m do 16 m). Na wagach wielopomostowych  można ważyć wagony wszystkich typów bez konieczności rozczepiania (każdy z pomostów jest oddzielną wagą - istnieje możliwość sumarycznego ważenia z dowolnie wybranych pomostów). Nasza firma zapewnia odpowiednie dostosowanie układu i długości pomostów do wymagań użytkowania wagi.

Opis wagi

Przykładowa waga kolejowa na splocie

W przypadkach gdy przeładunki odbywają się na bocznicach (torach) normalnotorowych i szerokotorowych znajdujących się w sąsiedztwie istnieje możliwość posadowienia wagi kolejowej na tzw. splocie. Rozwiązanie takie umożliwia ważenie wagonów o różnym rozstawie kół na jednej wadze. Pociąga to za sobą duże oszczędności ekonomiczne związane z zakupem wagi (funkcję dwóch wag spełnia jedno urządzenie),  eksploatacją (koszty legalizacji, konserwacji, obsługa jednoosobowa pracująca w jednym budynku wagowym na jednym PC itd.) i upraszcza operacje związane z przetaczaniem składów i wagonów przeznaczonych do ważenia.

Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione zbrojonym betonem z wpuszczonym układem torowym i zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym.

Opis wagi

Przykładowa waga kolejowo-samochodowa

W niektórych przypadkach wynikających np. z braku miejsca na osobne posadowienie wagi samochodowej i kolejowej, jednym zasypem (wysypem) obsługującym samochody i wagony itp. uzasadnione jest zastosowanie wagi kolejowo-samochodowej, która ma możliwość ważenia pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych.

Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione zbrojonym betonem z wpuszczonym układem torowym i zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu.

Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym oraz ok. 10 m dojazdy z obu stron wagi umożliwiające wjazd samochodów na torowisko i wagę.

Opis wagi

Przykładowa waga - stanowisko diagnostyczne

Uniwersalne stanowisko diagnostyczne UD służy do badania nacisków zestawów kołowych w pojazdach szynowych wagonów nowo wyprodukowanych i remontowanych. Urządzenie nasze posiada aprobatę wydaną przez CBK PKP CARGO S.A. w Poznaniu. Wykonanie tego typu badań diagnostycznych narzucone jest przez metodę opisaną w normie PN EN 50215:2002.

Punkt 8.4.2. tej normy BADANIE TYPU stanowi między innymi: „Masa pojazdu i pionowe naciski poszczególnych kół na szyny powinny zostać zmierzone i uzupełnione zaświadczeniem o dokładności urządzenia pomiarowego.

Pomiary należy przeprowadzić dla masy pojazdu pustego, dla granicznego obciążenia i/albo dla obciążenia normalnego. Należy przeprowadzić cztery kolejno po sobie następujące i kompletne sprawdzenie ciężaru. W międzyczasie należy pojazd dwukrotnie poruszyć w obu kierunkach jazdy, aby wyeliminować możliwy błąd rozkładu obciążeń wynikających z tarcia. Jako wynik pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną z czterech sprawdzeń ciężaru.

Masa pojazdu i obciążenia poszczególnych osi muszą odpowiadać wymaganiom kontraktu. Przy tym należy respektować następujące parametry:

  • wartość minimalna i maksymalna, jak również dopuszczalna tolerancja łącznej masy pojazdu
  • maksymalne obciążenia i dopuszczalna tolerancja poszczególnych nacisków kół pojazdu na szyny
  • różnice obciążenia pomiędzy jedną a drugą stroną pojazdu 

Ponad to jeżeli przewidują to warunki kontraktu:

  • nacisk kół na jednej stronie pojazdu, porównany z wartością średnią naciski wszystkich kół, a dla pewnego określonego zestawu kołowego nacisk jednego koła na szynę porównany z wartością średnią nacisku koła tego zestawu kołowego na szynę

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony